Met een 4.8 Beoordeeld

Privacy Policy

Mijn Buitenplaats Makelaardij vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit privacy statement is conform de AVG-wetgeving opgesteld en geeft inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens.

Definities

Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In deze Overeenkomst worden daaronder in ieder geval verstaan: NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geslacht, BSN, bankrekeningnummers, geboortedatum, nationaliteit en IP-adressen;

Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene
Degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, meer specifiek de klanten van Verwerkingsverantwoordelijke.

Data
alle gegevens die door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke worden Verwerkt, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen Persoonsgegevens.

Sub-verwerker(s):
Derde(n) die ten behoeve van Verwerker een deel van de Verwerkingstaken van Verwerker verricht, waarbij Verwerker die derde heeft gebonden aan dezelfde voorwaarden als omschreven in deze Overeenkomst.

Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

(1) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Mijn Buitenplaats Makelaardij (hierna: “Mijn Buitenplaats” of “wij”), hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

(2) Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Mijn Buitenplaats beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij uw straatnaam i.c.m. een huisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

(3) Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken aan ons verstrekte persoonsgegevens van u bij het aangaan van een overeenkomst met ons. Ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren, verwerken wij deze persoonsgegevens.

Als u met ons een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam en adres;

 • contactgegevens (telefoonnummer(s), e-mailadres(sen));

 • geboortedatum en geboorteplaats;

 • e-mailadres;

 • telefoon;

 • burgerlijke staat;

 • huwelijksegoederenrecht;

 • legitimatiebewijs incl. documentnummer (paspoort, ID of rijbewijs)

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten:

Als U gebruik maakt van diensten van Mijn Buitenplaats of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;

 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement);

(4) Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Mijn Buitenplaats Makelaardij hun persoonsgegevens verwerkt.

(5) Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming

 2. Uitvoering van een overeenkomst met u

 3. Wettelijke verplichting

 4. Vervulling van een taak van algemeen belang

 5. Gerechtvaardigd belang van Mijn Buitenplaats of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

(6) Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

 • Het opmaken van een koopovereenkomst;

(7) Delen met derden
Mijn Buitenplaats deelt, indien van toepassing, uw persoonsgegevens met derden. in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 • Notaris;

 • Taxateur;

 • Bouwkundige;

 • Financieel-adviseur;

Mijn Buitenplaats gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en websitebouwer(s)), met als doel marktonderzoek, functioneel laten werken van formulieren op de website of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Mijn Buitenplaats en in overeenstemming met de AVG.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Mijn Buitenplaats ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Mijn Buitenplaats (Jan Douwe Hendriksma).

(8) Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Mijn Buitenplaats of interesse blijft tonen in de diensten van Mijn Buitenplaats, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

(9) In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze website(s), diensten, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement (http://www.mijnbuitenplaats.nl/cookie-statement).

(10) Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via jandouwe@mijnbuitenplaats.nl o.v.v. ‘Bezwaar maken persoonsgegeven’. Mijn Buitenplaats zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • het recht op beperking van de u betreffende verwerking;

 • het recht op dataportabiliteit;

 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’;

 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Mijn Buitenplaats of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

(11) Beveiliging en bescherming van gegevens
Mijn Buitenplaats past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Mijn Buitenplaats heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

(12) Contact
Mijn Buitenplaats Makelaardij
T.a.v: Jan Douwe Hendriksma, Functionaris voor Gegevensbescherming
8407 EE Terwispel
Tel. 06 5373 1085

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via jandouwe@mijnbuitenplaats.nl en per post via bovenstaand adres.

(13) Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.

Mijn Buitenplaats

Download onze aan- en verkoopstrategie brochure

Een handboek vol praktische tips bij de aan- en verkoop van een huis.

Mijn Buitenplaats