Edwin en Jouke

Wy learden Beke en Jan Douwe kennen fia de minsken wêr’t wy it hûs fan kochten. En, it fielde fuortdaliks goed! Wy wiene samar út de ried: sy ferkeapje ek ús hûs. Beke en Jan Douwe binne nochtere makelers en dogge wat se sizze. Boppedat binne se hiel kreatyf mei de presintaasje fan de te ferkeapjen wente: de drone-video en foto’s wiene prachtich, ús hûs wie samar ferkocht! Neffens ús geane se oars te wurk as trochsneed makelers. In oanrieder!

Stempel Mijn Buitenplaats